LukorP

farby przemysłowe
lukorp

Podkład antykorozyjny alkidowy szybkoschnący, Produkt charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża stalowego oraz żeliwnego.
Jest łatwy w aplikacji oraz obróbce. posiada dobre właściwości wypełniające - jest idealnym podłożem gruntującym - antykorozyjnym gwarantującym doskonały wygląd powłok lakierniczych.

1 000,00 zł
Dostępność
Dużo na magazynie
Wysyłka
24h

Przygotowanie podłoża
przed malowaniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić z rdzy a w przypadku renowacji starych powłok należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki oraz inne zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby podkładowej. Powierzchnia powinna być sucha oraz odtłuszczona najlepiej rozpuszczalnikiem ksylenowym firmy LukCar.

Aplikacja
Aplikacja poprzez pędzel, wałek oraz natrysk pneumatyczny. Przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Do rozcieńczania produktu zalecany jest rozcieńczalnik ksylenowy firmy LukCar.
Prace malarskie należy prowadzić w temp otoczenia między +8 a +30 stopni C.
Warstwę emalii nawierzchniowej można nakładać w ciągu 1-5h od momentu zakończenia aplikacji podkładu.
Wydajność ok. 10m2 z 1 litra
Czyszczenie narzędzi poprzez rozcieńczalnik ksylenowy firmy LukCar.
 

UWAGA:
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, par, rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość, pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. 
Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Zawiera: Ksylen. Zawiera oksym 2-butanonu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

VOC I/A/9 limit 500 g/l; VOC=490 g/l
Kod UFI: SH00-Y0U7-300N-SKJ9