Srebrzanka

Srebrzanka

farby ogniochronne

Srebrzanka żaroodporna przeznaczona jest  malowania elementów metalowych, które są  narażone na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur.  Idealnie nadaje się  do malowania elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych.

Główne cechy:

  • odporna na temperatury do 250°C
  • doskonale przyczepna do podłoża
  • szybko wysycha
60,00 zł
Dostępność
Dużo na magazynie
Wysyłka
24h

ZASTOSOWANIE
Do wymalowań dekoracyjnych i antykorozyjnych.
Wyrób jest odporny na działanie atmosfery i podwyższonej temperatury (do około 250st. C)
W razie zgęstnienia rozcięczać rozpuszczalnikiem terpentynowym.

PKWiU 24.30.22-79.21 PZH Nr 1/B-873/93

H256 łatwopalna ciecz i pary. H304 połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. P101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 chronić przed dziećmi. P210 przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P301+P310            

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 zawartość, pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.