Superluk

farby przemysłowe
superluk

Lakier olejny zewnętrzny

bezbarwny wodoodporny

Zawiera: rozpuszczalnik alifatyczny.

1 000,00 zł
Dostępność
Dużo na magazynie
Wysyłka
24h

SPOSÓB UŻYCIA
Stosować do malowania powierzchni drewnianych, metalowych uprzednio zagruntowanych. Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać a w razie zgęstnienia rozcieńczyć rozpuszczalnikiem terpentynowym. Malować przedmioty czyste i suche, rozporowadzać lakier równomiernie cięką warstwą.

H256 łatwopalna ciecz i pary. H304 połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. P101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 chronić przed dziećmi. P210 przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. P280 stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P301+P310

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 zawartość, pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.